LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs – dizaina preču tirdzniecības vietnes AI & LA Design SIA https://balticdesignstories.eu, turpmāk tekstā Veikals, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA AI &a LA Design, reģistrācijas Nr.40203324665, juridiskā un pasta adrese: Amālijas iela 12 – 6, LV-1002 Rīga, Latvija, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. Pantu, starp Pircēju un Pārdevēju slēdz šo distances līgumu, turpmāk tekstā Līgums.

1.2. Pircējs – rīcībspējīga persona, kas veic pasūtījumu internetveikalā. Reģistrējoties pirkumam, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Veikalā.

1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem veicis samaksu par Preci.

1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Veikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.

1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Veikala pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Veikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Veikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

1.6. https://balticdesignstories.eu visas dizaina preču cenas ir norādītas bez preču piegādes pakalpojuma izmaksām.

1.7. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, tie ir zināmi, saprotami un Pircējs tiem pilnībā piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē.

 

2. Reģistrācija

2.1. Lai varētu izmantot https://balticdesignstories.eu un iegādāties tajā piedāvātās dizaina preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi uz kuru tiks pasūtītas preces, tālruņa numuru un citus preču piegādei svarīgus datus.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāpaziņo Veikalam. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta.

2.4. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot LR normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.5. Ja Pircējs izmanto https://balticdesignstories.eu veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt personas datu apstrādei un apstiprina, ka sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Piekrītot noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt šos personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz izmantojot Veikala pakalpojumus.

2.6. Pircēja personas dati var tikt izmantoti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja rakstisku piekrišanu un sniegtos personas datus var izmantot tikai Pārdevējs un tā sadarbības partneri, veicot

https://balticdesignstories.eu administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja sadarbības partnerus, kā arī LR tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.7. Pārdevējs ir tiesīgs apkopot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus. Šādi statistikas dati tiek atlasīti un apstrādāti veidā, kas neatklāj Pircēja personas identitāti vai citus personas datus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

 

3. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

3.1. Preču un pakalpojumu cenas https://balticdesignstories.eu izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR). Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā https://balticdesignstories.eu

pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.

3.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot VISA, Mastercard, PayPal apmaksas sistēmas.

3.3. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.

3.4. Preču pasūtīšanas brīdī tiek aprēķināta piegādes izmaksa un pievienota pie rēķina par preču iegādi.

 

4. Preču komplektēšana, saņemšana un piegāde

4.1. Pārdevējs uzņemas atbildību par Pircēja pasūtījumu un rūpējas, lai tas tiktu izpildīts pilnībā, tomēr nevar to garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs apņemas informēt Pircēju nekavējoties.

4.2. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus apmaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm un piegādi netiek atgriezta Pircējam.

4.3. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

4.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.5. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas jāziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī.

 

5. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņs

5.1. Visu https://balticdesignstories.eu Veikalā piedāvāto preču īpašības vispārēji ir norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā.

5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka https://balticdesignstories.eu esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai.

 

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana.

6.1. Ja Pircējs pārdomā un nolemj atteikties no pirkuma, LR Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 255 «Noteikumi par distances līgumu» (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no Distances Līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot Veikalā iegādāto preci atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad prece ir saņemta. PTAL 12. Panta 6. Daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā «patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā».

6.2. Pircējs uzņemas atbildību par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Precēm jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves, utt.) un nelietotām. Prece ir jāatgriež tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā. Ja preces nav pilnībā komplektētas, ir sabojātas, nosmērētas vai nav atbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6.3. https://balticdesignstories.eu saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, zaudējusi oriģinālo vizuālo izskatu, nav pilnā komplektācijā. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs sūta atteikumu uz e-pastu shop@balticdesignstories.eu, norādot pasūtījuma numuru, datumu, kurā preces tika pasūtītas, preces nosaukumu un tās cenu. Pircēja pienākums ir septiņu (7) kalendāro dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt preces.

6.4. Pārdevējs atgriež preces cenu, ko Pircējs atdevis, izmantojot atteikuma tiesības, 7 dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Izdevumus preču atgriešanai sedz Pircējs (izņemot preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.5. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar LR Patērētāju Tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 631 «Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu» prasībām (MK Noteikumi Nr. 631).

6.6. PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

6.7. Veikals patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja veikalam neizdodas sazināties ar Pircēju uz norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

 

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta vai citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

7.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot https://balticdesignstories.eu sadaļā «Kontakti» norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

 

8. Strīdu šķiršanas kārtība

8.1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

8.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.3. Strīdus vispirms risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā.